Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MONG v letu 2018

Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MONG V LETU 2018.
Razpisno dokumentacijo in obrazce dobite na spletni strani Mestne občine Nova Gorica:
http://www.nova-gorica.si/objave/2017122913280013/

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – šport 2018 – NE ODPIRAJ, do vključno 22. januarja 2018 do 10.00 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 22.01.2018 do 10. ure prispe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni sprejemni pisarni (soba 36/I).